Śledź nas na facebooku

Promocje

Aktualnie brak promocji.

REKLAMACJE

Jeżeli jakość produktu zakupionego w sklepie Sen maluszka okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad lub niezgodności produktu z umową, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Reklamacja możne zostać przesłana na adres sklepu internetowego Sen Maluszka:

Mabami Dorota Basiak

Wieruszowska 6

51-010 Wrocław

z dopiskiem  Reklamacja 

Udostępniony wzór formularza reklamacyjnego stanowi jedynie przykład zgłoszenia, z którego nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Wskazane jest, aby Twoje zgłoszenie  reklamacyjne zawierało :

  • imię i nazwisko kupującego (lub nazwę firmy), 

  • adres  do  korespondencji, 

  • datę zawarcia umowy sprzedaży,

  • rodzaj reklamowanego towaru,

  • dokładny opis wady lub niezgodności towaru z umową oraz datę jej stwierdzenia,

  • zakres roszczeń, czyli oczekiwania związane z realizacją reklamacji,

  • preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Prosimy, aby przesyłka reklamacyjna zawierała zgłoszenie reklamacyjne lub wypełniony formularz reklamacji, reklamowany produkt oraz dowód potwierdzający dokonanie jego zakupu.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

Zaadresuj i wyślij przesyłkę na adres:

Mabami Dorota Basiak

Wieruszowska 6

51-010 Wrocław 
z dopiskiem  
REKLAMACJA

Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zgłoszenia. 

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu sklepu, możesz złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@senmaluszka.pl lub pod numerem telefonu 0048 509597621, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego usług korzystasz).

W tym przypadku, zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli jest on inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji.

 

WARUNKI REKLAMACJI

Jesteśmy zobowiązani do tego, aby dostarczony towar był wolny od wad oraz zgodny z zawartą umową. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sen Maluszka, jako sprzedawca, odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch (2) lat od dnia wydania towaru, o ile przed upływem dwóch (2) miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową zostaniemy zawiadomieni o tej niezgodności.

Sen Maluszka, jako sprzedawca, nie odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeśli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Zakupione towary należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i prawidłowo konserwować.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia wynikłe ze złego użytkowania, prania niezgodnie z instrukcją np.: w za wysokiej temperaturze czy używania wybielaczy.

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne Klientów będących Konsumentami związane z  niezgodnością towaru z umową rozpatrywane są w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zgłoszenia reklamacyjne pozostałych Klientów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zgłoszenia. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazujemy w formie  zgodnej z życzeniem Klienta zawartym w zgłoszeniu reklamacyjnym, np. w formie elektronicznej, listownej, telefonicznej.

W przypadku uwzględnienia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, bezpłatnie naprawimy lub wymienimy towar na nowy, chyba że naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub będą wymagać nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Klient będący Konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Jeśli reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową zostanie uwzględniona, Klient otrzyma także zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia reklamowanego towaru do Sen Maluszka. 

Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej usługi Newsletter, jak i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania przez Sen Maluszka zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

Klient będący Konsumentem w celu uzyskania bezpłatnej informacji prawnej, w sprawach ochrony swoich praw i interesów, ma możliwość zwrócenia się do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów.  

Jeżeli reklamacja Klienta będącego Konsumentem nie została uznana, a ten się nie zgadza z decyzją Kazar może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego i skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).